OFERTA

EKOPROJEKT - Informacje

EKOPROJEKT – INFORMACJE

Od 1 stycznia 2022 r. kominki i piece wprowadzane do obrotu lub użytkowania na terenie Unii Europejskiej będą musiały spełniać́ wymogi Ekoprojektu.

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2015/1185 Z DNIA 24 KWIETNIA 2015 R. TZW. EKOPROJEKT

Zgodnie z wydanym Rozporządzeniem Komisji Europejskiej 2015/1185 z dnia 24 kwietnia 2015 r. od dnia 1 stycznia 2022 r. miejscowe ogrzewacze pomieszczeń́ na paliwo stałe – z zamkniętą komorą spalania (kominki i piece kominkowe na drewno o nominalnej mocy cieplnej 50 kW lub mniejszej) wprowadzane do obrotu lub użytkowania będą musiały spełniać́ następujące wymogi:

  • Sezonowa efektywność́ energetycznaogrzewania pomieszczeń́ przez miejscowe ogrzewacze pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujące paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów nie może być́ niższa niż̇65 % (1);
  • Emisje cząstek stałych (PM)z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨40 mg/m3przy 13 % O2przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III lub 5 g/kg (suchej masy) przy pomiarze zgodnie z metodą opisaną w załączniku III pkt 4 lit. a) ppkt (i) pkt 2 lub 2,4 g/kg (suchej masy) w przypadku biomasy.
  • Emisje organicznych związków gazowych (OGC)z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe nie mogą̨ przekraczać́ następujących wartości: emisje OGC z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż̇ drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨120 mgC/m3przy 13 % O2.
  • Emisje tlenku węgla (CO)z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe nie mogą̨ przekraczać́ następujących wartości: emisje CO z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania wykorzystujących paliwo stałe inne niż̇ drewno prasowane w formie peletów oraz z kuchenek nie przekraczają̨1 500 mg/m3przy 13 % O2.
  • Emisje tlenków azotu (NOx)z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z otwartą komorą spalania, z miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń́ na paliwo stałe z zamkniętą̨ komorą spalania i z kuchenek wykorzystujących biomasę̨ nie przekraczają̨200 mg/m3wyrażanych jako NO2 przy 13 % O2.

WYMOGI DOTYCZĄCE INFORMACJI O PRODUKCIE

Od dnia 1 stycznia 2022 r. w instrukcjach obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na ogólnodostępnych stronach internetowych producentów, ich upoważnionych przedstawicieli i importerów umieszczane muszą być następujące informacje:

  • informacje techniczne zawarte w tabeli 1, w tym parametry techniczne zmierzone i obliczone zgodnie z załącznikiem III i przedstawiające niektóre istotne dane wskazane w tabeli;
  • wszelkie szczególne środki ostrożności, jakie muszą być́ stosowane podczas montażu, instalacji lub konserwacji miejscowego ogrzewacza pomieszczeń́ na paliwo stałe;
  • istotne informacje dotyczące demontażu, recyklingu lub unieszkodliwiania po upływie okresu przydatności do użycia.

Wg Ekoprojektu jest to konieczna i wystarczająca dokumentacja stwierdzająca zgodność danego produktu z Ekoprojektem.
Nie jest wymagane przedstawienie dokumentacji z badan laboratoryjnych.

W dniu 10 marca 2017 Komisja określiła jakie testy laboratoryjne zgodnie z Ekoprojektem muszą być przeprowadzane zgodnie z normami EN 16510:2013 oraz CEN/TS 15883:2009 (Komunikat Komisji Europejskiej 2017/C 076/02 z dnia 10.3.2017).

Zwrócić należy uwagę na Art. 7 Rozporządzenia (Ekoprojekt), który mówi o możliwości wprowadzenia przez Komisję bardziej surowych wymogów Ekoprojektu w odniesieniu do efektywności energetycznej oraz parametrów emisji, w wyniku przeglądu Ekoprojektu planowanego do dnia 1 stycznia 2024 r.

Równocześnie Komisja w ramach przeglądu Rozporządzenia, do dnia 22 sierpnia 2018 r. oceni czy należy wprowadzić certyfikację zewnętrzną w odniesieniu do miejscowych ogrzewaczy pomieszczeń na paliwo stałe.

W chwili obecnej (tj. do dnia 01 stycznia 2022 r.) normami technicznymi obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej regulującymi dopuszczenie do obrotu pieców wolnostojących i wkładów kominkowych są tylko i wyłącznie normy EN 13240 i EN 13229.

W okresie przejściowym tj. w latach 2018 – 2022 kraje członkowskie Unii Europejskiej będą miały czas na wdrożenie Rozporządzenia, a producenci na dostosowanie swoich produktów do wymagań wspomnianego Ekoprojektu. Od dnia 01 stycznia 2022 przestaną obowiązywać krajowe normy dotyczące kominków. Zostaną one zastąpione przez Ekoprojekt.

Grupa Jotul intensywnie pracuje nad dostosowaniem dokumentacji technicznej do wymogów Ekoprojektu, uaktualnione instrukcje obsługi dla instalatorów i użytkowników końcowych oraz na strony internetowe będą sukcesywnie publikowane.

Podkreślić należy, że produkty Grupy Jotul są jednymi z najbardziej ekologicznych na rynku – parametry emisji spalin są na najniższych poziomach.

Więcej informacji na temat urządzeń spełniających wymagania Ekoprojektu dostępne u autoryzowanych dealerów Jotul Group.

Tekst Rozporządzenia tzw. Ekoprojektudo pobrania pod adresem >>

(1) – Sezonowa efektywność energetyczna 65% odpowiada 75% sprawności.